Arbeidsprogram 2016

  ARBEIDSPROGRAM FOR 2016

I arbeidsprogrammet for 2016 ønsker NFU Gjøvik lokallag å gjøre noen prioriteringer med hensyn til hvilke deler av prinsipprogrammet vil ønsker å vektlegge i vår virksomhet. Dette er de samme prioriteringene som i forrige periode. All aktivitet i NFU Gjøvik lokallag styres av NFUs til enhver tid gjeldene prinsipprogram. Vi ser det imidlertid som en fordel å ha hovedfokus på noen av områdene, framfor å skulle forsøke å gjennomføre konkrete tiltak knyttet til alle prinsippene. I tråd med de prioriteringer som ble foreslått av NFUs landsstyre og vedtatt av NFUs landsmøte i 2012, ønsker vi å jobbe spesielt med saker knyttet til prinsipp 1, 5, 6 og 8. Prinsipp 1 er med fordi det er et grunnleggende og overordnet prinsipp for alt NFU befatter seg med. I tillegg har vi valgt å ta med prinsipp 4.

 

Prinsipp 1:

Mennesker med utviklingshemming har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

 

  1. Et likeverdig menneskesyn skal fremgå av alt arbeid i NFU Gjøvik lokallag.
  2. Lokallaget skal prioritere jevnlig kontakt med kommunen – både politikere og administrasjon – blant annet gjennom deltakelse i Rådet for funksjonshemmede.

 

Prinsipp 4:

Mennesker med utviklingshemming og familier der et familiemedlem har utviklingshemming, har rett til individuelt tilrettelagte tjenester, økonomiske ytelser og rett til meningsfylte og tilrettelagte aktivitetstilbud som voksne.

 

  1. Lokallaget vil fortsette å jobbe for at det skal bli et godt avlastningstilbud for barn og unge.
  2. Lokallaget skal arbeide for gode og fleksible løsninger ved Gjøvik Avlastningsenhet og Gjøvik Aktivitetssenter.
  3. Lokallaget må arbeide for sikre avlastnings-/aktiviseringstilbud i skolens ferier, for barn og ungdom med utviklingshemming.
  4. Ny vergemålslov er trått i kraft. Lokallaget vil følge opp hvordan den nye ordningen virker og samle erfaringer. Ved behov vil vi ha en temakveld. 

 

 

Prinsipp 5:

Mennesker med utviklingshemming har rett til likeverdig og tilrettelagt opplæring på alle nivåer i skoleverket og innenfor de samme organisatoriske rammer som andre.

                  a.   Lokallaget skal arbeide for å bevare og utvikle inkludering av elever med utviklingshemming i den ordinære skole og undervisning.

                  b.   Lokallaget skal sørge for at aktuelle skolepolitiske saker blir gjort kjent for de medlemmer som ønsker det.

                  c.   Lokallaget skal arbeide for at barn skal oppleve gode overganger fra barnehage og fram til overgang til arbeidslivet.

 

«Barnehage og skole er det viktigste grunnlaget for inkluderings-tanken. Svikter det her så forplanter det seg videre i voksenlivet.

Det skjer mye fra statlige myndigheters side på opplæringsområdet.

Stortingsmelding 18 om reorganisering av Statsped skal iverksettes.

Det er viktig at NFU her er på banen både sentralt og lokalt.

Fokus på elever med utviklingshemning er et eget prosjekt i statlig regi:

”vi sprenger grenser” og her må NFU også følge med og være en sterk bidragsyter.

NFU må ha mer fokus på inkluderende opplæring, da dette er nøkkelen til inkludering og denne fane må holdes høyt i NFU både sentralt og lokalt.»

 

 (sitat fra saksframstillingen til behandling av prinsipprogrammet på NFUs landsmøte 2012.)

 

 

Prinsipp 6:

 Mennesker med utviklingshemming har rett til eget hjem.

 

                  a.   Lokallaget skal sørge for at det informeres om muligheten mennesker med utviklingshemming har til å eie egen bolig. For de medlemmene som ønsker slik informasjon.

                  b.   Lokallaget skal jobbe for at det ikke bygges store enheter, men at mennesker med utviklingshemming har samme rett som andre mennesker til å bo i ordinære boliger i vanlige nabolag.

                  c.   Lokallaget skal jobbe for å forhindre forsøk på tvangsflytting.

 

«Tanken om institusjoner og institusjonslignende løsninger er fortsatt tankegods som fremkommer både fra statlig og lokalt hold.

I kommende arbeid vedrørende stortingsmeldingen som er varslet, regner landsstyret med at disse spørsmål vil være svært så aktuelle.»

(Sitat fra saksframstillingen til behandling av prinsipprogrammet på NFUs landsmøte 2012)

 

 

 

Prinsipp 8:

Voksne mennesker med utviklingshemming har rett til arbeid.

 

  1.  Lokallaget skal arbeide for at alle mennesker med utviklingshemming skal ha                                                                   

                        mulighet til et meningsfullt arbeid, arbeidsaktivitet eller dagtilbud.

                  b.  Lokallaget skal jobbe for at antallet tilrettelagte arbeidsplasser økes.

 

 

«Brofossutvalget har avgitt sine forslag - ”NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak”. Landsstyret antar at det blir stor debatt om arbeid i neste periode og at kommende Stortingsmelding også vil berøre dette området. NFU må her være på banen overfor statlige og lokale myndigheter»

(Sitat fra saksframstillingen til behandling av prinsipprogrammet på NFUs landsmøte 2012.)

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag