Høringer

NFU skriver høringsuttalelser på mange områder. Vi vil legge ut alle våre høringsuttalelser på denne siden. 

Høringsbrevene ligger under de forskjellige departementene på regjeringens nettsider

2017

Høring – Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag

Høring – ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring - Hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn

Høringssvar NOU 2016:17 På lik linje

 

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Høring - Utkast til forskrift om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning

 

2016

Høringssvar vedrørende endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte).

Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov

Response to Draft General Comment no.4 – Article 24 – The right to inclusive education

Høring - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne

Høringssvar - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Høring om – råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

Høring - Kunnskapssektoren sett utenifra 

Høring – NOU 2016:14 Mer å hente Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringssvar - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (nytt kapittel om skolemiljø)

Høringssvar til Forvaltningslovsutvalget - Erfaringer med forvaltningsloven 

 

2015

Høring -  ”Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” 

Høring – NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern 

Høring - endring av pengespilloven § 10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Høring – NOU 2015:2 – Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høring om "Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om
arbeidsmarkedstiltak”

Høring – NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser

Høring om endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Høringssvar – forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

2014

Høringsuttalelse - angående forslag til endringer i enkelte deler av folketrygden som følge av innføring i ny uføretrygd.             

Høring vedrørende politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner.

Høring – om ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Høring – forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

 

2013

Høring  Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning. 

Høring - Endring av inntaksregler til videregående opplæring Høringsbrevet finner du på www.udir.no


Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Rapport om "Avhør av særlige sårbare personer i straffesaker"

2012

Hørings -  NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørende omsorg

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-barnehageloven/id2526068/?uid=df6066cb-aafd-4581-afd1-8d013726ffb0

Tips noen om siden