NFU-bloggen

 • Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar

  20.04.2017
  Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo bør unnskylde seg overfor mennesker med utviklingshemming. Den akademiske friheten rommer ikke krenkelser.
  Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar
 • Baby med Downs syndrom

  Sorteringsdebatten

  18.04.2017
  Sorteringsdebatten har blusset opp på ny. En saklig og informativ debatt pågår i legetidskriftet. Større ord og kraftigere påstander kommer fram i den konservative avisen Minerva.
  Sorteringsdebatten
 • Ordet absurd

  Hvis kongen var dronning?

  16.04.2017
  Hypotetiske spørsmål gir sjelden interessante svar. Spørsmålet om samfunnet ville vært dårligere dersom Downs syndrom ikke fantes, er omtrent like håpløst som spørsmålet om en ville tatt en vaksine mot Downs syndrom.
  Hvis kongen var dronning?
 • Universitetet i Oslo

  Det akademiske sløvsinn

  11.04.2017
  Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, ser på statssekretær Bjørnar Laabak som en trussel mot den akademiske friheten. Dessverre ser ikke rektor Ottersen sitt eget akademiske ansvar.
  Det akademiske sløvsinn
 • Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet

  09.04.2017
  Forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov vil bety en alvorlig nedbygging av likestillings- og diskrimineringsvernet.
  Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Arvelære

  Aksel Braanen Sterris åpenbaring

  07.04.2017
  Aksel Braanen Sterri hevder at personer med Downs syndrom ikke lever fullverdige liv. Tradisjonen med å redusere menneskeverde til utviklingshemmede er lang og omfattende.
  Aksel Braanen Sterris åpenbaring
 • Erna og Siv

  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven

  04.04.2017
  Regjeringen foreslår å vingeklippe Fylkesmannen, svekke innbyggernes rettsikkerhet og styrke kommunenes rettsikkerhet, stikk i strid med både Høyre og FrP sine tidligere synspunkter og stikk i strid med grunnloven.
  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven
 • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet

  02.04.2017
  Regjeringen har lagt fram et lovforslag som pålegger Fylkesmannen å legge stor vekt på det kommunale selvstyre i behandlingen av klagesaker. Lovforslaget åpner også for at kommunene skal kunne gå til sak mot staten dersom de mener at Fylkesmannen har gått for langt i klagebehandling. Forslaget innebærer en svekkelse av innbyggernes rettsikkerhet.
  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet
 • Normalfordeling

  Overdiagnostisering av utviklingshemming

  29.03.2017
  Det pågår en kraftig overdiagnostisering av utviklingshemming til tross for fagfolkenes påstand om underdiagnostisering av tilstanden.
  Overdiagnostisering av utviklingshemming
 • Illustrasjon

  Helsevesen, –behandling eller mishandling?

  22.03.2017
  TV 2 har brakt fram mange historier om foreldre med utviklingshemming som blir fratatt sine barn. Når TV 2 nøster i sakene, avdekkes en praksis i deler av helsetjenesten som er såpass alvorlige at helse- og omsorgsminister Bent Høie må sikre at det ryddes opp.
  Helsevesen, –behandling eller mishandling?
 • penger

  Bostøtten som skrumpet inn

  16.03.2017
  Bostøtten forsvinner for stadig flere. Årsaken er først og fremst at bevilgningene til bostøtte har avtatt de siste årene.
  Bostøtten som skrumpet inn
 • Norges lover

  Kommunene gir blaffen

  13.03.2017
  Tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016, tegner et nedslående bilde. Institusjonsomsorgen er gjenninført, tjenestene er dels fraværende og dels kollektive, rettsikkerheten er fraværende. Tjenestene mangler kompetanse og kommunene mangler oversikt over situasjonen.
  Kommunene gir blaffen
 • Menneskerettighetserklæringen

  Diagnose og diskriminering

  12.03.2017
  Stadig vekk benyttes utviklingshemming som begrunnelse for tiltak. Få synes å være klar over at slike begrunnelse er diskriminerende.
  Diagnose og diskriminering
 • Normalfordelt iq

  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem

  26.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus diagnostiserer barn med gjennomsnittlige skoleprestasjoner som utviklingshemmet, i følge TV 2. Tilfellet er neppe unikt og kommer av fagfolk med for stor tro på, og for liten innsikt i eget fagfelt.
  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem
 • Normalfordeling

  Psykolog, – fagperson eller diagnose?

  25.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Stavanger nekter å slette utviklingshemmingsdiagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter, melder TV 2. Dette til tross for at jenten har gjennomsnittskarakterer og fikk fem i norsk muntlig. Mye tyder på at BUP har større problemer enn flere av pasientene.
  Psykolog, – fagperson eller diagnose?
 • Fareskilt

  Vokt deg for Seljord!

  25.02.2017
  Det er svært vanlig at de kommunale tjenestene til mennesker med utviklingshemming er i strid med lovverket. Når det gjelder Seljord kommune, må det være adskillig lettere å peke på forhold som fugerer enn å påpeke hva som ikke fungerer.
  Vokt deg for Seljord!
 • Alf Anvedsen

  Inkludering er det vi vil!

  24.02.2017
  Inkludering, det å inngå i samfunnet som likeverdige innbyggere, er den største utfordringen til mennesker med utviklingshemming. Skal vi gå i retning av et inkluderende samfunn, må vi få kommunene med oss, skriver NFUs tidligere nestleder Alf Anvedsen.
  Inkludering er det vi vil!
 • Penger

  Inntektssystemet til kommunene

  21.02.2017
  Statlige myndigheter har gitt mennesker med bistandsbehov lovfestede rettigheter. De fleste tjenestene er pålagt kommunene. Staten bestemmer kommunenes inntekter, men systemet for å finansiere kommunene står verken i forhold til politiske målsetninger eller lovpålagte oppgaver.
  Inntektssystemet til kommunene
 • Skjermdump fra TV 2

  Utviklingshemmede som foreldre

  13.02.2017
  TV 2 brakte nyheten om 200 foreldre med utviklingshemming, lærevansker og kognitiv svikt som årlig blir fratatt sine barn av barnevernet. Det er god grunn til stille spørsmål med norsk praksis på feltet.
  Utviklingshemmede som foreldre
 • Foto fra Erlandsens Conditori

  Erlandsens Conditori stenger dørene

  03.02.2017
  Den 2. februar meldte Erlandsens Conditori at de ble nødt til å avvikle driften. Etter flere års slit med å etablere sin egen arbeidsplass, måtte Kim, Daniel og støttespillerne rundt dem innse at det ville være for krevende å fortsette driften uten offentlige tilskudd og prisgitt veldedighet.
  Erlandsens Conditori stenger dørene
 • FN-flagg

  Skuffende men ikke håpløst

  02.02.2017
  Det var forventet at Stortinget ikke ville gå inn for å slutte seg til FNs individklageordning for brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om vedtaket var skuffende, viser saken at det er fragmenter av håp.
  Norge ville ikke gå inn for individklagerett
 • Fru Justisia

  Ulovligheter avdekket i fire av fem tilsyn

  31.01.2017
  Tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i 2016 avdekket ulovlige forhold i 81% av tilfellene.
  Tilsyn avdekker ulovligheter
 • Medisiner

  Medisinfri behandling

  30.01.2017
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt helseregionene pålegg om å tilby personer med psykiske lidelser tilbud om medisinfri behandling. Lite tyder på at ordningen vil nå mennesker med utviklingshemming.
  Medisinfri behandling
 • Torill Vagstad

  Stange kommune bryter loven

  11.01.2017
  Mina valgte å gå på en videregående skole som ikke ligger i hjemkommunen hennes. Det skapte store problemer. Kommunen makter ikke å etablere et tjenestetilbud.
  Stange kommune gir ikke lovpålagte tjenester
 • Byråd Inga Marte Thorkildsen

  Takk Inga Marte!

  22.12.2016
  Ingen har gjort mer for å rette opp umenneskelige forhold for utviklingshemmede i bydel Bjerke enn byråd Inga Marte Thorkildsen. I stedet for å rydde opp i eget reir, forsøker bydelen nå å gjøre byråden til problemet.
  Takk Inga Marte!
 • Norges lover

  Lovbrudd over hele fjøla!

  05.12.2016
  Til nå i år er det rapportert 41 tilsynen med tjenester til mennesker med utviklingshemning. Det er avdekket ulovlige forhold i 83% av tilfellene.
  Lovbrudd over hele fjøla!
 • Illustrasjon

  Hva skjer med arbeidstilbudet?

  04.12.2016
  I budsjettavtalen er antallet tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) økt med 300, men det er ikke bevilget ekstra midler til arbeidsmarkedstiltaket. Personer med utviklingshemning står i fare for å bli ytterligere marginalisert ut fra arbeidsmarkedstiltakene.
  Hva skjer med arbeidstilbudet?
 • FN-flagg

  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter

  03.12.2016
  Utenriksdepartementet gir en svært ubalansert beskrivelse av en eventuell individuell klagerett til FN-komitéen for funksjonshemmedes rettigheter.
  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter
 • Illustrasjon

  Samtykkekompetanse eller selvbestemmelse

  27.11.2016
  Folk som trenger hjelp til å velge eller å tilpasse seg, skal også sikres sine ønsker og behov. Personens vilje må ikke forveksles med helsepersonells fordommer.
  Samtykkekompetanse, beslutningskompetanse eller selvbestemmelse
 • Bærum kommunes nettsider

  Positive signaler fra Bærum kommune

  16.11.2016
  Bærum kommune varsler i dag at kommunen vil bruke tid for å finne best mulig løsninger på problemene som har oppstått i kjølvannet av Høyesteretts avlasterdom. NFU takker Bærum kommune for hensynsfull klokskap.
  Positive signaler fra Bærum kommune
 • Illustrasjon

  Avlastere, ikke si opp jobben!

  15.11.2016
  Bærum kommune har bedt private avlastere si opp jobbene sine innen den 28. november. NFU oppfordrer private avlastere om ikke å underskrive egen oppsigelse. Bærum kommune bør bruke tid og krefter på å finne løsninger, ikke på å skape kriser.
  Avlastere, ikke si opp jobben!
 • Institusjon

  Fra institusjon til omsorgsghetto

  06.11.2016
  Politikere i Selbu vil samle mennesker med omsorgsbehov på ett sted. Et bofellesskap med sju utviklingshemmede skal forstyrres. De har en trygghet det har tatt mange år å etablere, skriver Mari Ann Kulseth, søster til en flott dame med psykisk utviklingshemming i lørdagens kronikk i Adresseavisa.
  Fra institusjon til omsorgsghetto
 • Stolhetsparaden

  Bjarne Kjeldsens moraliseringer

  04.11.2016
  Bjarne Kjeldsen synes ikke om flere av innleggene i Aftenposten, Morgenbladet, på nettsiden til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og på Facebook. «Nå er det nok fordømmelse. Nok moralisme. Nok synsing. Nok nedsnakking», skriver han i sitt blogginnlegg som også var å lese i Aftenposten.no den 2. november.
  Bjarne Kjeldsens moraliseringer
 • Høyesterett

  Avlasterdommen

  03.11.2016
  Avlaster II-dommen har store og uoversiktelige konsekvenser. Det er lett å peke på problemene dommen medfører. Her følger noen råd både til NFU-lag og til våre nasjonale myndigheter.
  Avlaster dommen
 • Faglig forsvarlighet

  Farlig uforsvarlighet eller faglig forsvarlighet

  30.10.2016
  Selv det mest uforsvarlige kan være forkledd som faglig forsvarlighet.
  Farlig uforsvarlighet eller faglig forsvarlighet
 • Elin Ørjasæter (FOTO: Christine Heim)

  Elin Ørjasæters ulykkelige barndom

  25.10.2016
  Elin Ørjasæter skriver fortsatt om sin ulykkelige barndom som lillesøster til en gutt med autisme. Det skribenten mangler av balanse og nyanse, tar hun igjen i stigmatisering og generalisering.
  Elin Ørjasæters ulykkelige barndom
 • Dørlås

  Forsvarlig med ulovlig innelåsing!

  05.10.2016
  Beboere er i flere tilfeller låst inne i sine leiligheter i et bofellesskap i Kristiansand. Fylkesmannen mener den ulovlige praksisen er forsvarlig, skriver avisen Fædrelandsvennen.
  Forsvarlig med ulovlig innelåsing!
 • Illustrasjonsfoto

  Vold og overgrep

  28.09.2016
  Vi mangler oversikt over omfanget, men vi vet at vold og overgrep forekommer. Mennesker med utviklingshemning er både blant offrene og blant overgriperne. Felles for hendelsene, er at de kan unngås. De mest alvorlige hendelsene kan alltid unngås.
  Vold og overgrep
 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

  Mer røre fra Hedmark

  14.09.2016
  I går avgjorde Sør-Østerdal Tingrett at den ikke vil overprøve Fylkesnemndas avgjørelse om at mor til kvinnen med lett utviklingshemning fra Elverum som er underlagt tvangsregime, er kvinnens nærmeste pårørende.
  Mer røre fra Hedmark
 • Illustrasjonsfoto

  Utviklingshemmede betraktes som barn

  12.09.2016
  Landsstevnet i håndball og fotball er over. De positive opplevelsene er mange, men en erfarer også at voksne med utviklingshemning betraktes som barn.
  Utviklingshemmede betraktes som barn
 • Regjeringen Solberg

  Erfaringer med regjeringen så langt

  10.09.2016
  Om ett år er det stortingsvalg. Nå har vi tre års erfaring med regjeringen Solberg og vi kan vurdere resultatet så langt.
  Erfaringer med regjeringen så langt
 • Grannes skole

  Skole eller oppdragelsesanstalt?

  08.09.2016
  Fylkesmannen avdekket krenkelser og ulovlig bruk av tvang og makt overfor elevere på ressurssenteret på Grannes skole. Rådmannen og kommunestyret må ta ansvar, sikrer seg at de nødvendige grepene tas og at utviklingen følges opp.
  Skole eller oppdragelsesanstalt?
 • Helsetilsynet

  Lovbrudd avdekket i 19 av 21 tilfeller

  06.09.2016
  Til nå i år har Helsetilsynet gjennomført 21 tilsyn overfor omsorgstjenesten til voksne med utviklingshemning. I 19 av tilsynene er det avdekket forhold som er i strid med lovverket.
  Lovbrudd avdekket i 19 av 21 tilfeller
 • Illustrasjon

  Plikten til å ha en inkluderende skole

  01.09.2016
  FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har kommet med en veileder til artikkel 24, – Utdanning. Skal konvensjonen etterleves vil det kreve stor innsats gjennom hele forvaltningssystemet på alle forvaltningsnivå, fra kunnskapsministeren til den enkelte læreren.
  Plikten til å ha en inkluderende skole
 • Beathe Signy Hebnes

  Frykter mer tvang overfor sin datter

  28.08.2016
  Beathe Signy Hebnes er mor til en kvinne med autisme på 55 år. De siste årene har datteren både vært tvangsflyttet og hatt tvangsvedtak. Til mors store fortvilelse, ønsker både kommunen og spesialisthelsetjenesten igjen å tvangsflytte datteren og å videreføre tvangstiltakene.
  Frykter mer tvang overfor sin datter
 • Illustrasjon

  Bør tvangstiltak hjemles i skolelovgivningen?

  27.08.2016
  Fylkesmannen i Rogaland anbefaler kunnskapsdepartementet å vurdere å innføre reguleinger av tvangsbruk i skolen.
  Bør tvangstiltak hjemles i skolelovgivningen?
 • Fylkesmannen i Rogaland

  Ulovlig tvang i skolen

  26.08.2016
  Elever ved ressurssenteret på Grannes har vært utsatt for krenkelser og ulovlig bruk av tvang og makt, i følge Fylkesmannen i Rogaland.
  Ulovlig tvang i skolen
 • Torill Vagstad

  Beskyttelse av myndighetsmisbruk

  21.08.2016
  Straffesaken mot NFUs fylkesleder i Hedmark er over. Dom faller mot slutten av måneden, men behandlingen i tingretten gir grunnlag for å stille mange kritiske spørsmål om rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning.
  Beskyttelse av myndighetsmisbruk
 • Illustrasjonsfoto

  Når behandling blir overgrep

  12.08.2016
  Når habiliteringstjenesten i Hedmark snakker om behandling, så kan overgrep være et mer dekkende begrep.
  Når behandling blir overgrep
 • Helsetilsynets logo

  Lovbrudd som hovedregel

  08.08.2016
  I 16 av 18 tilsyn til nå i år, har Helsetilsynet avdekket ulovlige forhold i tilbudet til mennesker med utviklingshemning.
  Lovbrudd som hovedregel
 • Logo til Omsorgsbygg Oslo

  Arroganse og ubeboelige boliger

  04.08.2016
  Kan hende Oslo kommune gjort noe ulovlig da de etablerer ubeboelige boliger. Helt sikkert er det at kommunen har gjort noe dumt.
  Arroganse og ubeboelige boliger
 • Foto av Torill Vagstad

  Straffesak mot NFU-leder

  02.08.2016
  NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad, skal mandag den 15. august møte i retten, anklaget for brudd på straffelovens § 390 a. Saken er av stor betydning i lys av selvbestemmelse og reiser spørsmål om forskjellen på behandling og frihetsberøvelse.
  Straffesak mot NFU-leder
 • Illustrasjonsfoto

  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning

  25.07.2016
  Budstikka skal ha ros for å sette fokus på vold overfor mennesker med utviklingshemning, systemsvikt eller mangel på systemer for håndtering slike hendelser i Bærum kommune.
  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning
 • Stortinget

  Valgkamp overfor alle?

  18.07.2016
  Når politikerne kommer tilbake fra ferie, starter den lange valgkampen. Partiene vil overgå hverandre i gode tiltak overfor folk flest. De fleste partiene vil trolig overse utfordringene til mennesker med utviklingshemning.
  Valgkamp overfor alle?
 • Illustrasjonsfoto

  Den urett som ikke rammer deg selv

  08.07.2016
  En ung kvinne med utviklingshemning er gjentatte ganger blitt utsatt for vold, skriver avisen Budstikka. Bærum kommune har rapportert saken til Fylkesmannen, men hvorfor anmelder ikke kommunen saken til politiet når det foreligger mistanke om brudd på straffeloven?
  Den urett som ikke rammer deg selv
 • Illustrasjonsfoto

  Likhet for loven

  27.06.2016
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse representerer et paradigmeskifte som vil ryste og utfordre etablerte tanker, lovverk og fagmiljø. Artikkel 12 er kanskje den artikkelen som en vil slite mest med å oppfylle.
  Likhet for loven
 • Illustrasjonsfoto

  Frihet og personlig sikkerhet

  24.06.2016
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne legger restreksjoner på tvangsbruk. Artikkel 14 om frihet og personlig sikkerhet, er i tillegg til artiklene 12 og 15 de mest spesifikke restriksjonene på tvangsbruk.
  Frihet og personlig sikkerhet
 • Illustrasjonsfoto

  Erfaringer med tvangslovgivningen

  18.06.2016
  Regjeringen nedsatte fredag Tvangslovsutvalget. Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal ha ros for å handle raskt. Det er på tide å samle våre erfaringer med tvangslovgivningen.
  Erfaringer med tvangslovgivningen
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Svar eller svada?

  03.06.2016
  Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spørsmål om hvordan en skal sikre at også elever med utviklingshemning får en lovlig og god opplæring. Statsråden svarte med å henvise til lovverket som ikke følges og skoleeiers ansvar som de ikke makter å utøve.
  Svar eller svada?
 • Ila

  Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!

  30.05.2016
  NRK den siste tiden har satt søkelyset på innsatte med utviklingshemning og deres spesielle utfordringer i kriminalomsorgen. Det er positivt at NRK setter fokus på saken, men all erfaring tilsier at saken i høyden vil komme til justisdepartementets skuffer. Om en uke eller to er saken glemt.
  Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!
 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

  Hvor er Sigbjørn Johnsen?

  15.05.2016
  Fylkesmannen er regjeringens forlengede arm i fylkene. Deres oppgave er blant annet å arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Når de ansatte under Fylkesmannen i Hedmark ikke utøver denne jobben, må Sigbjørn Johnsen sikre at Fylkesmannens oppdrag ivaretas.
  Hvor er Sigbjørn Johnsen?
 • Illustrasjonsfoto

  Kunnskapsdepartementet mobber flest

  05.05.2016
  Målstyring er krevende. Uten mål, blir målstyring absurd. Elever med utviklingshemning inngår ikke i de sentrale parametrene som forteller om tilstanden i norsk skole.
  Kunnskapsdepartementet mobber flest
 • Fylkesmannen

  Fylkesmannen i Hedmark må granskes

  30.04.2016
  Ei ung kvinne fra Elverum er underlagt et ulovlig tvangsregime, i strid med straffeloven. Det ulovlige tvangsregimet utøves av kommunen med godkjennelse av Fylkesmannen.
  Fylkesmannen i Hedmark må granskes
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvorfor jeg heier på Høie

  18.04.2016
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ingen førstereisgutt. Han har lang fartstid som opposisjonspolitiker på helse- og omsorgsfeltet. Det mest oppsiktsvekkende med Bent Høie, er at han fortsetter sin linje fra Stortinget og styrker situasjonen til mennesker med fuksjonsnedsettelser.
  Hvorfor jeg heier på Høie
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Heia Høie!

  12.04.2016
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!
  Heia Høie!
 • Faksimile fra Dagsrevyen

  Den inkluderende skolen i revers

  10.04.2016
  Dagsrevyen fortalte lørdag at den inkluderende skolen var i retur og at segregeringen ble forsterket gjennom skolegangen.
  Den inkluderende skolen i revers
 • Presseklipp

  I skyggen av Villa Eik

  25.03.2016
  Dagbladet har engasjert seg i de uholdbare forholdene i bofellesskapet Villa Eik. Det samme har politikerne Freddy de Ruiter, Carl I. Hagen og Inga Marte Thorkildsen. Kan hende forholdene bedrer seg i Villa Eik. For alle andre som lever under lignende forhold, har lite skjedd.
  I skyggen av Villa Eik
 • Ilustrasjonsfoto

  En skole for de få

  19.03.2016
  Det synes underlig med en skolepolitisk satsning som gjør flertallet av lærerne inkompetente og som svikter det store flertallet av elevene.
  En skole for de få
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Å barbere seg og å skjære av seg hodet

  15.03.2016
  Kunnskapsdepartementet foreslår en ny lærerutdanning, –den største endringen som har vært i norsk skole siden 1889, da vi fikk folkeskoleloven.
  Å barbere seg og å skjære av seg hodet
 • Illustrasjonsfoto

  PISA-syndromet og røverne fra didaktikkfeltet

  13.03.2016
  Forslaget til forskrift om ny grunnskolelærerutdanning er dels et resultat av Norges middelmådige plassering i PISA-undersøkelsene og dels et resultat av fagdidaktikernes forsøk på å skaffe mer plass til egne interessefelt. Taperne på forslaget, vil være elever flest og spesielt elever med utviklingshemning.
  PISA-syndromet og røverne fra didaktikkfeltet
 • Illustrasjonsfoto

  En kunnskapsskole bygd på kunnskapsløshet

  11.03.2016
  Regjeringen foreslår dramatiske endringer i lærerutdanningen. Norsk, matematikk og andre fags posisjon skal styrkes. Pedagogikk og spesialpedagogikk skal marginaliseres. De fleste elevene vil tape på slike endringer. Elever med utviklingshemning vil tape mest.
  En kunnskapsskole bygd på kunnskapsløshet
 • Illustrasjonsfoto

  Nyinstitusjonaliseringen

  06.03.2016
  Når kommunen vil kutte kostnader, sparer funksjonshemmede skoutgiftene sine. Tøfler er alt som trengs.
  Nyinstitusjonaliseringen
 • Illustrasjonsfoto

  Nei til kommunalisering av VTA

  05.03.2016
  Arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemning er blitt svekket gjennom lange tider. Gjør regjeringen alvor av å kommunalisere Varig tilrettelagt arbeid (VTA), er det fare for at arbeidstilbudet forsvinner for godt.
  Nei til kommunalisering av VTA
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Målstyring uten mål

  04.03.2016
  Skolesektoren er gjennomsyret av målstyring. Elever med utviklingshemning inngår ikke i styringsparametrene. En skal være mer enn flink for å drive målstyring uten mål.
  Målstyring uten mål
 • Kommunekart

  Kommunalisering for å løse eller for å skape problemer?

  14.02.2016
  Før regjeringen foreslår å overføre flere oppgaver til kommunene, bør de sørge for at kommunene makter å utøve det ansvaret de allerede har.
  Kommunalisering for å løse eller for å skape problemer?
 • Illustrasjonsfoto

  Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning

  25.01.2016
  Det er 32 år siden Lossiusutvalget anbefalte en gjennomgang av rettsikkerheten for mennesker med utviklingshemning. Det er 25 år siden Røkkeutvalget foreslo et regelverk for bruk at tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Det er 17 år siden tvangslovverket ble iverksatt. Tiden er overmoden for å trekke erfaringer og å revidere lovverket.
  Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning
 • Illustrasjonsfoto

  Tvang, makt og livstidsstraff

  11.01.2016
  Antallet personer med vedtak om tvangsbruk vokser som følge av at stadig nye får slike vedtak. De som har tvangsvedtak, blir bare unntaksvis kvitt vedtaket. Ingen vet hvor mange som får hele voksenlivet underlagt et tvangsregime.
  Tvang, makt og livstidsstraff
 • Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

  Et lovverk utgått på dato

  05.12.2015
  Premissene for reguleringen av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, finnes ikke lenger. Nye premisser har kommet til. Det er på høy tid at rettssikkerheten for mennesker med utviklingshemning gjennomgås på ny og et nytt lovverk etableres.
  Et lovverk utgått på dato
 • Fylkesfordeling av andlen personer med tvangsvedtak

  Tvangslovgivning ute av kontroll

  23.11.2015
  Andelen vedtak om tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i Hedmark 627% av tilsvarende andel i Finnmark.
  Tvangslovgivning ute av kontroll
 • Nestleder i NFU, Bjug Ringstad

  Loven er lik

  09.11.2015
  Saken i Elverum kommer i et stadig mer forunderlig lys. Min gode venninne får ikke lov av kommune og fylkesmann til å flytte. Hverdagen hennes er mer regulert, overstyrt og kontrollert nå enn før hun aktivt ytret ønske om det.
  Loven er lik
 • Venstreleder Trine Skei Grande

  Vi venter på Venstre

  31.10.2015
  Regjeringen foreslår å finansiere tiltak overfor flykninger til Norge med dramatiske kutt i overføringene til bistandsarbeidet til norske organisasjoner. Utfallet av stortingsbehandlingen avhenger av standpunktet Venstre tar i saken.
  Vi venter på Venstre
 • Politisk regnskap

  13.07.2015
  Regjeringen Solberg har snart hatt makten i to år, noe som har hatt sine positive og negative sider. Her følger et forsøk på en oppsummering.
  Politisk regnskap
 • Skjermdump fra NRK

  Støtte og sympati for utviklingshemmede – men endrer det hverdagen?

  12.07.2015
  Et notat som var ment for lojale partifeller og et hatbrev som sikkert heller ikke var ment for det offentlige rom, har opprørt titusener av nordmenn.
  Støtte og sympati for utviklingshemmede – men endrer det hverdagen?
 • Foto av ei jente med Downs syndrom

  Hat og diskriminering

  09.07.2015
  Vi har laget et samfunn med gode vilkår for hat og diskriminering overfor mennesker med utviklingshemning.
  Hat og diskriminering
 • Forsiden til Rundskriv om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning

  Et rundskriv i strid med lovverket?

  02.07.2015
  Mye taler for at det nye rundskrivet om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i strid med hva Stortinget har bestemt.
  Et rundskriv i strid med lovverket?
 • Illustrasjon

  Tvang og makt – myter, tro og viten

  21.06.2015
  Antallet personer med vedtak om bruk av tvang og makt har syvdoblet seg. Om årsakene til utviklingen, vet man lite. Til gjengjeld er det mange som mener mye.
  Tvang og makt – myter, tro og viten
 • Venstreleder Trine Skei Grande

  Venstre på ville veier!

  14.06.2015
  Venstrepolitiker Sanna Sarromaa ble provosert av Filip som gikk på nærskolen. Hun får støtte av Trine Skei Grande og andre partitopper.
  Venstre på ville veier!
 • Illustrasjonsfoto

  Årsaker til økt bruk av tvang og makt

  06.06.2015
  Antallet personer med utviklingshemning med vedtak om bruk av tvang og makt er syv ganger høyere enn i år 2000. Det er trolig et mangfold av årsaker bak utviklingen.
  Årsaker til økt bruk av tvang og makt
 • Illustrasjonsfoto

  Vil regjeringen diskriminere utviklingshemmede?

  01.06.2015
  Regjeringen vil flytte ansvaret for arbeid til utviklingshemmede og andre grupper som trenger bistand i arbeidslivet, fra stat til kommune. Regjeringen kaller det en ny oppgavefordeling- men vi kaller det diskriminering. Verken mer eller mindre.
  Vil regjeringen diskriminere utviklingshemmede?
 • Stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H)

  Å skyve utviklingshemmede foran seg

  27.05.2015
  Stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) synes ikke å være kjent med ekspertutvalgets- og regjeringens forslag når hun benytter kommunale tjenester overfor mennesker med utviklingshemning som et argument for kommunereformen.
  Å skyve utviklingshemmede foran seg
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vi håper på Høie!

  20.05.2015
  Habiliteringstjenesten foreslås overført til kommunene. Forslaget er ubegrunnet og fremsatt av ukyndige. Vi får håpe at helse- og omsorgsminister Bent Høie innser at også politiske reformer bør bygges på innsikt og forstand.
  Vi håper på Høie!
 • Foto av penger

  Skatterett i strid med menneskerett

  18.05.2015
  Regelverket om momskompensasjon har aldri ivaretatt lovens intensjon. Lovverket bryter med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og bidrar til å bringe sosialpolitikken et sted hvor den ikke hører hjemme.
  Skatterett i strid med menneskerett
 • Norges lover

  Makt, tvang og ulovlighet

  13.05.2015
  I 1999 fikk vi et lovverk for å regulere bruken av tvang å makt overfor mennesker med utviklingshemning. Lovverket synes å ha fått sin egen drift. Stadig nye menneskelige friheter kan underlegges den kommunale helse- og omsorgslovgivningen.
  Makt, tvang og ulovlighet
 • Tidliger nestleder i NFU, Anita Tymi

  Spøk og alvor

  03.05.2015
  Spøk er slett ingen enkel sak og kan være innmari vanskelig å forstå med alle fasetter, derfor kan det være svært krevende å få til, hevder tidligere nestleder i NFU, Anita Tymi.
  Spøk og alvor
 • Illustrasjonsfoto av et 1. mai tog

  Arbeid for alle

  01.05.2015
  NFU ønsker alle til lykke med feiringen av arbeidernes dag. Dagen vil helt sikkert bringe fram parolen «Arbeid for alle». La parolen gjelde alle, –også mennesker med utviklingshemning.
  Arbeid for alle
 • illustrasjon

  Habiliteringstjenesten og kommunereformen

  27.04.2015
  Regjeringen vurderer å overføre oppgaver fra spesialisthelsetjenestens habiliteringstjeneste til kommunene. NFU advarer mot forslaget.
  Habiliteringstjenesten og kommunereformen
 • Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Når ingen støtte blir til full støtte

  06.04.2015
  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson gir sin fulle støtte til Malin, Daniel og Kim Robin på Erlandsens Conditori. En støtte som gis i form av ansvarsfraskrivelse.
  Når ingen støtte blir til full støtte
 • Foto av de tre grunderne på Erlandsens Conditori

  Erlandsens Conditori og Robert Eriksson

  29.03.2015
  De tre grunderne ved Erlandsens Conditori har gjort det som arbeidsmarkedsmyndighetene burde, nemlig å skape et meningsfullt arbeid. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson bør benytte anledningen, støtte initiativet fra Halden og bidra til å sikre den arbeidsmarkedspolitikken overfor mennesker med utviklingshemning som han forfektet som opposisjonspolitiker.
  Erlandsens Conditori og Robert Eriksson
 • Illustrasjon

  Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt

  17.03.2015
  Frihet og selvbestemmelse og er grunnleggende menneskerettigheter. For mennesker med utviklingshemning kan det fattes vedtak om bruk av tvang og makt. Vedtakene er ofte rutinemessige og personen det gjelder, blir sjelden involvert i vedtaksprosessen, viser en ny rapport fra NAKU.
  Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt
 • Illustrasjonsfoto

  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning

  08.03.2015
  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning florerer. Til tross for manglende statistikk av høy kvalitet, vet vi en del om hvordan en bør forholde seg til problematikken.
  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning

Tips noen om siden